Bli kjent med styret i LMSO!

På LMSO sitt landsmøtet 29.5 ble det blant annet valgt nytt styre! Bli kjent med både nye og eksisterende styremedlemmer:

Styreleder i LMSO, Ingunn Folgerø

Styreleder Ingunn Folgerø ble gjenvalgt som styreleder på landsmøtet 2021. Hun kom først inn i styret som styreleder på LMSO sitt landsmøte 2020 (avholdt 14. november 2020). Styreleder er også økonomiansvarlig frem til neste styremøte i august.

Folgerø er rektor på en videregående skole, og skrevet heftet “Da far ble overgriper”.

Hun har blant annet vært kommunalsjef for oppvekst og levekår i Rennesøy kommune, og er nå leder i Lærerprofesjonens etiske råd og styremedlem i BISS Chair Board Stavanger.

– Mitt engasjement er å bidra til å løfte frem overgrep som et samfunnsproblem som må bekjempes gjennom systematisk forskningsbasert arbeid.

Nestleder Torun Melhus Vedal.

Nestleder i LMSO, Torn Melhus Vedal, er ny i styret i år.

Vedal er helsefaglig utdannet med blant annet videreutdanning i psykisk helsearbeid og med en mastergrad i ledelse og administrasjon. Hun har lang erfaring innen spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern der oppgavene i hovedsak har vært arbeid med prinsipielle og klinikkovergripende saker, både strategisk og koordinerende. Fra 2014 har hun vært ansatt som internrevisor i konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF.

Sekretær Tonje Rønning-Sorkness

Sekretær i LMSO, Tonje Rønning-Sorkness, fortsetter i styret. Hun ble først valgt inn på landsmøtet 2020.

Rønning-Sorkness har erfaring som daglig leder i barnehage og en rekke verv, er hovedkonserntillitsvalgt i Nordlandia, nestleder i barnehageutvalget, og jobber på organisatorisk nivå med kompetanseheving og tverrfaglig arbeid rundt overgrep.

– Jeg vil bidra i arbeidet med å belyse og opplyse samfunnet om forebyggende tverrfaglig arbeid og kompetansehevingstiltak rundt seksuelle overgrep.

Styremedlem Gunn Mirja Eikseth

Styremedlem Gunn Mirja Eikseth, ny i styret i år, skriver følgende om seg selv: “Jeg bor i Alta med min mann, sønn på 14 og to jenter på 10 år. Jeg er utdannet barnehagelærer (99) og har med årene tatt spesialpedagogikk og forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge. Jeg har sittet i høgskolestyret til Høgskolen i Finnmark 1997-1998.

Jeg har erfaring fra barnehage, skole og boliger. Jeg har også jobbet i noen år i SMISO (nå “Nok.”) Vest-Finnmark. Mitt engasjement mot seksuelle overgrep begynte da jeg som tenåring i Larvik hadde mennesker i min omgangskrets som var utsatt, og som fikk god hjelp da Incestsenteret i Vestfold åpnet.

Jeg ønsker å sitte i styret til LMSO for å være med å påvirke landet til å bli et tryggere sted, og gleder meg til å bidra med min kompetanse og erfaring.”

Styremedlem Elsa Helen Kaltvedt

Styremedlem Elsa Helen Kaltvedt, også ny i styret av året, har siden 2000 vært ansatt ved Universitetet i Stavanger innen fagområdene pedagogikk og spesialpedagogikk i barnehagelærerutdanningen: “I perioden fram til år 2000 har jeg erfaring fra arbeid med barn og unge i barnehage og skole. I tillegg har jeg lengre erfaring som ansatt innen barnepsykiatri og pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Gjennom mitt arbeide har jeg blant annet arbeidet med barn og unge som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep, og i mitt nåværende arbeide er jeg involvert i undervisningsopplegg om temaet vold og seksuelle overgrep.

Jeg er opptatt av å løfte fram kunnskap om vold og overgrep i et samfunnsperspektiv, samt bidra til at kunnskapen kan implementeres på alle nivå i samfunnet og ovenfor personal og organisasjoner der barn og unge ferdes.”

Varamedlem Monica Hauglien

Varamedlem Monica Hauglien, også nyvalgt i år, er også engasjert i tematikken LMSO arbeider med: “Jeg arbeider som fagkonsulent i Habiliteringstjenesten for voksne i Helse-Nord Trøndelag. Utdannet vernepleier med videreutdanning i sexologi og funksjonshemming, samt spesialpedagogikk.

Målgruppen jeg arbeider med er personer med psykisk utviklingshemming. Jeg har både veiledning, opplæring og undervisning til pasientene, men også til kommunepersonell. Jeg sitter i et landsdekkende nettverk for fagpersoner som arbeider med seksualitet og funksjonshemming (NFSS). I tillegg har jeg ti års erfaring med styrearbeid fra Fellesorganisasjonen og Norsk Epilepsiforbund.

Jeg har et håp om at vi kan få til et system som tidlig fanger opp mennesker som står i fare for å begå overgrep mot andre. Et tilbud som skal sikre tidlig innsats og behandling i forebyggende hensikt.”

Varamedlem Heidi Persdatter Greiner Haaker

Enda et nytt varamedlem i styret i år er Heidi Persdatter Greiner Haaker, som blant annet har lang fartstid innen politikken: “Jeg har vært politisk aktiv siden jeg var 17 år. Vært på Sametinget med diverse lederverv i komiteer og vært i kommunestyre som leder i komite. Sittet i fylkesstyret i Akershus AP. Kjenner mye politikere over hele landet.

Har vært utsatt for overgrep i mange år. Har bearbeidet det gjennom psykologbesøk og samtaler. Har jobbet aktivt politisk med overgrep og voldssaker. Er utøvende kunstner.

Jobber som arbeidsleder for mennesker i varig tilrettelagt arbeid. Brenner for denne saken.”