Hva har ditt parti om overgrep og traumer i partiprogrammet? Sjekk vår oversikt!

LMSO er en politisk og religiøst nøytral organisasjon. Et av våre mål er å jobbe med politisk påvirkning og sette traumer og overgrep på agendaen. En måte å gjøre dette på er å nettopp synliggjøre hva de politiske partiene har om traumer og overgrep i sine partiprogrammer per i dag.

Formålet med denne oversikten er å gi et grunnlag for at du kan ta et informert valg med utgangspunkt i de rammene og grensene vi har satt for hva vi har hentet frem.

Du kan selv søke på nøkkelord og begreper som er viktig for deg ved å åpne partiprogrammene og trykke ctrl+f på PC eller command+f på Mac, eller bruke søkefunksjonen i din PDF-leser på mobil eller nettbrett.

Det er bevisst at vi i denne omgang har valgt å utelate en uttalt vurdering av eller “karaktersetting” på partienes politikk på områdene vi fokuserer på. Vi har heller valgt å utheve i fet skrift de delene av et partiprogram vi syns er særlig relevante ut ifra våre rammer. Vi lar det være opp til hver enkelt hvordan du vurderer innholdet partiprogrammene på dette området.

Det er flere årsaker til at vi har valgt å gjøre det slik i år, og det er mulig at vi velger en annen strategi ved neste valg. Denne oversikten danner uansett et godt grunnlag for vårt videre politiske påvirkningsarbeid!

(Artikkelen fortsetter etter bildet.)

LMSO er opptatt av kunnskap danner grunnlaget for handling.

Hva har LMSO vektlagt?

Følgende punkter har dannet rammene for hva vi har valgt å fokusere på i partiprogrammene (arbeids- og stortingsprogrammer):

LMSO har som mål å blant annet …

 • være brobygger mellom erfaring, fag og forskning i arbeidet mot overgrep
 • ha et særlig fokus på overgrep mot barn og ungdommer og overgrep i nære relasjoner samt mot særlig sårbare grupper, og en kjønnsnøytral tilnærming
 • sette seksuelle overgrep og traumer på dagsordenen
 • kunne tilby informasjon og undervisning om overgrep og senvirkninger
 • bidra med kunnskap om avdekking og forebygging av overgrep
 • arbeide systematisk for kompetanseheving innen helse- og utdanningssektoren
 • bidra til at utsatte får nødvendig oppfølging og behandling
 • bidra til at utsatte får økt livskvalitet
 • bidrar til at barn og unge får en god og inkluderende (LHBTQIA+) seksualitetsopplæring der de lærer om grensesetting, i tråd med for eksempel animasjonsserien “Kroppen min eier jeg”, som LMSO har bidratt i utviklingen av

LMSO har også fokus på at overgripere ikke er mennesker som har “monster” skrevet i panna og som hopper ut av busker og ser ut på en bestemt måte. Overgripere kan også være “den snille nabodamen” eller “den samfunnsengasjerte fotballtreneren”. Det er viktig å anerkjenne at også tillitspersoner man er glad i samtidig kan være overgripere, for å i større grad kunne våge å tro at det faktisk er noe galt som skjer, og å tørre å se, gjenkjenne og avdekke hva som faktisk skjer. Du ser det ikke før du tror det.

Det er mye vanskeligere å både forebygge og avdekke overgrep dersom man tenker at “Overgripere? Nei, det er jo bare sånne som… [stereotypi av overgriper]”. Overgrep begås av alle kjønn, i alle aldre, yrker og samfunnslag.

LMSO er også opptatt av å forebygge at de med seksuell interesse for barn begår overgrep, og at de trenger hjelp til å stoppe dette. Derfor har LMSO blant annet bidratt i utviklingen av nettsiden Detfinneshjelp.no.

Vi har valgt å i denne omgang begrense oss til å fokusere på søkeord knyttet til “overgrep” og “traumer”, og ellers temaer som havner innenfor våre fokusområder og rammer. Alle uthevinger er våre egne.

En stor takk rettes til regionsansvarlig Mathilde i LMSO Østlandet og to av hennes flotte frivillige, Kim og Elisabeth, som har bidratt med en uvurderlig innsats ved å skaffe veldig nyttig råmateriale til denne oversikten!

Vil du bli frivillig i din region? Ta kontakt med din regionsansvarlige! Du kan også ta en titt på våre aktive oppdrag på frivillig.no

Oversikt over hva partiene sier om overgrep og traumer i sine programmer

 

Rødt

Rødt vil:

 • At alle skoler må settes i stand til å jobbe aktivt for et skolemiljø fritt fra rasisme, diskriminering, forskjellsbehandling, mobbing, seksuell trakassering og overgrep. Barn skal føle seg inkludert, uavhengig av utseende, funksjonsnivå, opphav, livssituasjon, familiesammensetning, seksualitet eller normbrytende uttrykk”.
 • “Øke politiets, helsevesenets, rettsvesenet og Navs kunnskap om vold mot kvinner og skeive. Videre gi grundig opplæring i rettsvesenet og arbeidslivet om hva som er seksuelle overgrep og konsekvensene av det.”
 • “At barnehagens ansatte gjennom alderstilpasset formidling skal bidra til at barna utvikler trygghet til egen kropp, kjønnsidentitet og seksualitet slik at de blir i stand til å sette grenser for egen kropp og respektere andres grenser.”
 • “Alle former for seksualisert vold må kriminaliseres.”
 • “Ha nok politiressurser på saker om vold i nære relasjoner og voldtekt samt styrke eksisterende tiltak, som SARA, over hele landet.” 

Rødt skriver at de vil “[a]rbeide for at krisesentrene sikres tilstrekkelige økonomiske rammer ved statlig finansiering. Alle må sikres et krisesentertilbud tilstrekkelig nær sitt bosted. Samisk krise- og incestsenter må gjenopprettes.”

Rødt vil også:

 • “At all seksuell kontakt skal være frivillig, og at definisjonen av voldtekt må skjerpes i loven slik at seksuell omgang forutsetter oppriktig og informert samtykke, en samtykkelov.”
 •  “At kunnskap om grensesetting, kjønnsroller, seksuell trakassering og voldtekt skal inngå i utdanningen av lærere, barnevernspedagoger, politi, helsefaglige profesjoner, sosionomer og barne- og ungdomsarbeidere.”
 • “At elevene i barneskolen, ungdomsskolen og den videregående skolen gjennomfører obligatorisk undervisning og diskusjon om grensesetting, kjønnsroller og kjønnsidentitet, seksuell trakassering og voldtekt. Lærere må få tilbud om relevant videreutdanning slik at de kan undervise i dette.” 
 • Inkludere arbeidet mot seksuell trakassering og overgrep i HMS-arbeidet, både gjennom arbeidsmiljøloven og i forskrifter.”
 •  “At kunnskap om seksuell trakassering og overgrep skal inngå i opplæringen av verneombud og i opplæring av alle med personalansvar i offentlig sektor.”
 • “Fjerne foreldelsesfristen for saker som omfatter æresvold, voldtekt og seksuelle overgrep og andre grovt integritetskrenkende saker.”
 • “Sikre at strafferammene for seksuelt misbruk av barn skjerpes kraftig”

I Rødt sitt program finner vi ikke noe om traumer eller traumebehandling i forbindelse med overgrep.

 

 

Sosialistisk Venstreparti

SV vil:

 • Kartlegge omfanget av vold mot eldre og øke innsatsen for effektive mottiltak.”
 • “At opplæring om seksualitet, grensesetting og temaer som kan avdekke vold og overgrep, skal være en del av rammeplanen for barnehagene.”
 • “Styrke undervisningen i seksualitet, kjønnsidentitet, respekt for grenser og samtykke.
 • “At alle som jobber med barn skal sikres nødvendig kompetanse om forebygging, bekjemping og avdekking av vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep.”
 • Styrke innsatsen mot seksuelle overgrep, grov vold og vold i nære relasjoner gjennom økte og øremerkede bevilgninger.”
 • “Satse på kompetanseheving på vold og overgrep på politihøgskolen.”
 • “Øke kapasiteten i politiets datakrimenheter, for å møte et moderne kriminalitetsbilde hvor flere lovbrudd skjer på nett.”
 • “Vurdere å øke strafferammen og utvide foreldelsesfristen for seksuelle overgrep mot barn over Internett.
 • “At lek- og fagdommere skal sikres systematisk opplæring om voldtekts-myter og fordommer knyttet til kjønn og seksualitet og hvordan strukturer som rasisme og fordommer kan påvirke beslutninger.”

SV nevner også viktigheten av kunnskap om traumer, og skriver at de vil “[s]tyrke og samle kompetanse om traumelidelser og traumebehandling.”

SV har i tillegg et eget avsnitt om temaet vold, overgrep og seksuell trakassering, der vi finner følgende: 

 • “Et liv uten vald er ein menneskerett. Samfunnet har eit ansvar for både å førebyggje vald og overgrep, og gje merksemd og tilbod til alle som blir utsette for det. SV vil gjere det lettare for barn og unge å varsle om vald og overgrep, og sikre at dei blir lytta til. (…)”

SV vil også: 

 • “Gjere lavterskeltilbodet vald- og overgrepslinja til eit permanent, statleg finansiert tiltak.”
 • “Styrke finansieringa av krise-, incest- og valdtektssenter over heile landet. SV vil auke til 80 prosent statleg finansiering av krisesentra. (…)”
 • “Arbeide for auka middel til etterforsking av valdtektssaker og vald i nære relasjonar.”
 • “Byggje ut hjelpe- og behandlingstilbodet til både utsette, valdsutøvarar og overgriparar.”

 

Arbeiderpartiet

Ap vil:

 •  “Utarbeide flere ordninger for kompetanseheving i [helse]tjenesten, særlig når det gjelder kunnskap om metoder for å forebygge og avdekke vold og overgrep.”
 • “Etablere tilbud for å forebygge vold og overgrep mot eldre.”
 • “Forsterke den nasjonale satsingen på kriminalitetsområder som krever spisskompetanse, som overgrep på nett (…).”
 • “Sikre at kommunene samordner egne tiltak for forebygging av vold og seksuelle overgrep mot barn, og inkluderer tiltak i ideell regi.”
 • “Styrke undervisningen i seksualitet og grensesetting, kjønns- og seksualitetsmangfold, LHBT+ og reproduktiv helse i barnehagen, grunnskolen og den videregående skolen.”

Ap skriver også følgende i sitt program:

 • “Vi ser med alvor på den  store økningen i alvorlig internettkriminalitet hvor barn og unge utsettes for seksuelle overgrep. Arbeidet med digital trygghet må forsterkes og koordineres langt bedre enn i dag.”

Arbeiderpartiet har et avsnitt med tittel “Bred innsats for å bekjempe vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep”, der de skriver at de vil:

 • “Legge frem en mer ambisiøs nasjonal opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og mot vold i nære relasjoner.
 • Innføre krav om at alle kommuner skal utarbeide handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. 
 • Sørge for bedre samarbeid mellom etatene som jobber med personer utsatt for vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep, blant annet ved å rydde opp i uklarheter knyttet til taushetsplikten. 
 • Styrke særskilt viktige institusjoner i arbeidet med vold i nære relasjoner, som krisesentrene og barnehusene, samt opprette flere såkalte barnehus-satellitter. (…)
 • Bekjempe voldtekt gjennom blant annet å tydeliggjøre straffeloven, slik at ordlyden gjenspeiler at seksuell omgang uten samtykke er forbudt og definert som voldtekt.”

I Ap sitt program finner vi ikke noe om traumer eller traumebehandling i forbindelse med overgrep.

 

Miljøpartiet De Grønne

I kapittelet “Trygghet og rettssikkerhet for alle” skriver MDG følgende: “Vi vil styrke overgreps- og voldtektsmottakene og bygge ut behandlingstilbudet for utsatte og overgripere, med særlig fokus på unge utøvere av vold og overgrep“.

MDG skriver ellers dette:

 • At de vil “[s]tyrke overgreps- og voldtektsmottakene for å sikre bedre oppfølging av ofre for voldtekt og seksuelle overgrep.”
 • “Ressurser bør særlig prioriteres til områder der vi i dag ikke oppfyller våre menneskerettslige forpliktelser. Eksempler på dette er vold og overgrep mot kvinner og i nære relasjoner.”
 • “Sørge for at jordmødre er skolerte i og har kapasitet til å ivareta personer som har vært utsatt for overgrep.”
 • “Følge opp Barneombudets forslag om en helhetlig strategi for en trygg digital hverdag for barn og unge og styrke arbeidet for å beskytte barn og unge mot overgrep, sosialt press, reklame og annet skadelig innhold på nett.”

MDG vil også “[s]tyrke kompetansen i helsevesen, barnehage og skole for tidlig å avdekke vold, mobbing og overgrep mot barn” samt  “[b]ygge ut det tilrettelagte tannhelsetilbudet til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannlegebehandling.”

I tillegg skriver de følgende:

 • “MDG vil sikre støttesentre og andre hjelpetilbud til utsatte av seksuelle overgrep en nødvendig og stabil finansiering.”
 • Styrke undervisningen i seksualitet, grensesetting og normkritikk i grunn- og videregående skoler samt relevante profesjonsutdanninger.”
 • “Tydeliggjøre straffelovens voldtektsbestemmelse, slik at seksuell omgang uten samtykke defineres som voldtekt.”

I MDG sitt program finner vi ikke noe om traumer eller traumebehandling i forbindelse med overgrep.

 

Senterpartiet

Senterpartiet skriver at de vil:

 • Styrke politiets kompetanse og kapasitet når det gjelder straffeforfølgning og forebygging av voldtekts- og overgrepssaker.”
 • Styrke samarbeidet mellom politiet, barnevernet og helsearbeidere i kampen mot overgrep mot barn. Arbeidet må både rette seg mot begått kriminalitet, barnets behov i forbindelse med dette. Men det viktigste er å forebygge at slik kriminalitet skjer.”
 • Forbedre rettssikkerheten for offer for seksuelle overgrep. Foreldelsesfristen for seksuelle overgrep må fjernes.”
 • “Styrke det forebyggende arbeidet for å forhindre overgrep på nett.”

I avsnittet “Arbeid mot vold og overgrep” skriver Senterpartiet blant annet følgende:

 • Vold i nære relasjoner og overgrep er alvorlige samfunnsproblemer, og staten må ha et helhetlig system på plass til å forebygge, avverge og etterforske og straffeforfølge slik kriminalitet. Barn er særlig sårbare.”
 • De samfunnsøkonomiske kostnadene har mange uttrykk. Fra tap av liv og svekket psykisk og fysisk helse, til livsvarig ressurs- og produksjonstap når personer blir uføre, velferdstap for ofrene og fremtidige tap som skyldes at barn som er utsatt for vold selv kan bli utøver av vold. I tillegg er det betydelige kostnader knyttet til politi, rettssaker, krisesentre, barnevern og helsepersonell.”
 • “Alderstilpasset undervisning om kropp, seksualitet og grenser er viktig. Igangsetting av forebyggende tiltak mot vold og overgrep må derfor skje allerede fra barnehagen.”

Senterpartiet skriver også at de vil:

 • “Styrke skolehelsetjeneste, helsestasjoner, legevakt og andre kommunale helsetjenester til å kunne fange opp tegn på mishandling og vold, og til å sende personer som er utsatt for mishandling og vold videre til relevante tjenester.”
 • “Øke innsatsen mot vold i nære relasjoner ved å styrke barnehusene og etablere flere barnehus for
  å redusere avstandene, samt bidra til at avvergingsplikten blir kjent.”
 • Endre foreldelsesfristen for seksuelle handlinger som rammer barn slik at den tilsvarer fristen for seksuelle overgrep, slik at straffbare seksuelle handlinger kan rettsforfølges.
 • Øke støtten til sentre mot seksuelle overgrep og incest.
 • Utarbeide og iverksette en kunnskapsbasert handlingsplan mot vold og overgrep i samiske samfunn på basis av rapportene fra Norges institusjon for menneskerettigheter om dette.”
 • “Gi alle elever god seksualitetsundervisning, med vekt på respekt for andre og grensesetting.”

I Sp sitt program finner vi ikke noe om traumer eller traumebehandling i forbindelse med overgrep.

Venstre

Tematikken tas opp i kapittelet “Hvordan sikrer vi alle muligheten til å leve trygge liv?”.

Dette skriver Venstre om overgrep i kapittelet:

 • “Vi vil at alle barn skal ha en trygg oppvekst, beskyttet mot vold og overgrep. Det viktigste vi kan gjøre for å forhindre vold og overgrep er forebygging og kunnskap. Vi vil satse på forebygging og tidlig innsats ved å styrke samarbeidet mellom hjem, politi, skole, barnehage, barnevern, helsestasjoner og frivillige organisasjoner. Alle må jobbe sammen for å oppnå gode resultater”.

Venstre er også av de få partiene som nevner traumer i forbindelse med overgrep i sitt partiprogram, og viktigheten av kunnskap om slike traumer:

 • “Alt for mange barn og unge opplever traumatiserende vold og overgrep. Slike traumer hindrer mange i å fullføre utdanning og å skaffe seg arbeid. Enkeltmennesker får ikke brukt sitt potensiale i livet. Vi vil øke satsingen og å spre kunnskap om traumers betydning for gode oppvekstforhold. Systematisk arbeid og kunnskap om traumer må integreres i alle samfunnets institusjoner, alt fra barnevern og barnehager til politi og skole.”

Venstre skriver også følgende om overgrep i samme kapittel:

 • “Dagens lovverk om seksuelle overgrep må oppdateres for å innføre et samtykkebegrep i voldtektslovgivningen. Vi vil sette ned et utvalg som skal gå igjennom hjelpetilbudet for personer som er utsatt for voldtekt, og som også skal se nærmere på politietterforskningen av voldtektssaker. Venstre vil fjerne minstestraffene og gi domstolene mulighet til å nyansere straffenivået ut fra omstendighetene i den konkrete saken.”

I forbindelse med kapittelet “Rettferdig og human rettsstat” skriver Venstre følgende:

 • Vold og overgrep fører til angst, depresjoner og psykiske lidelser. Derfor prioriterer vi å finansiere opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse og opptrappingsplanen mot vold og overgrep mot barn.”

Venstre skriver også om viktigheten av seksualitetsundervisning i sitt program:

 • “Vi vil ha en bred tilnærming til seksualitetsopplæring slik at barn og unge opplever skolen som en trygg arena for å lære om kropp og helse, integritet og grensesetting, lyst og mangfold.”

 

KrF

KrF vil:

 • “At alle barn i Norge fra barnehagealder av skal vite hva andre ikke har lov til å gjøre mot dem. Arbeidet med vold og overgrep må sikre at barn kan fortelle trygt, vet hva som skjer og får best mulig hjelp
 • “Styrke barns digitale rettsvern gjennom for eksempel dokumentasjonsfrie arenaer i barnehagen, lovregulering, holdningsskapende arbeid og økt kunnskap som kan forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn
 • “Forebygge vold mot eldre ved å sette fokus på fysiske, psykiske, seksuelle og økonomiske overgrep, gjennom informasjon til både eldre og ansatte innen eldreomsorgen”
 • “Bekjempe vold og overgrep på nett.”
 • “Følge opp og styrke opptrappingsplanene mot vold og overgrep mot barn, og vold i nære relasjoner. Politiets kompetanse og kapasitet til forebygging og etterforskning av vold, voldtekter og seksuelle overgrep må styrkes”
 • “Ivareta og følge opp ofre for vold og overgrep ved å sikre dem beskyttelse, og fullfinansiere voldtektsmottak, krisesentre, incestsentre og ettervern for incestofre. Voldtektsofre skal ha krav på gratis psykisk helsehjelp, og tilgang til hjelpeinstanser over hele landet”
 • “Arbeide internasjonalt for at ansvarlige for overgrep og voldtekter av kvinner og barn blir rettsforfulgt”

KrF skriver også at de vil “[a]rbeide for økt strafferamme for overgrep mot barn, og produksjon, oppbevaring og deling av bilder og film av overgrep mot barn. Samt fjerne foreldelsesfristen for seksuelle overgrep og krenkelser mot barn og unge under 18 år.”

KrF vil også:

 •  “Sikre at mindreårige som har begått seksualforbrytelser får behandling for å hindre nye overgrep.”
 • “Sørge for at det blir enda tryggere for barn å ferdes på nett og bevilge økte midler til forskning på hvordan man kan gjennomføre nødvendige reguleringer for å holde overgripere ute av arenaer på nettet som er ment for barn.”
 • “Ivareta og følge opp ofre for vold og overgrep ved å sikre dem beskyttelse, og fullfinansiere voldtektsmottak, krisesentre, incestsentre og ettervern for incestofre. Voldtektsofre skal ha krav på gratis psykisk helsehjelp, og tilgang til hjelpeinstanser over hele landet.”
 • “Innføre en lovbestemmelse som tydeliggjør at voldtekt defineres som seksuell omgang uten fritt samtykke.”

KrF er også ett av de få partiene som skriver om traumer og traumebehandling i forbindelse med overgrep:

 • Styrke kompetansen til helsearbeidere om traumer etter vold og overgrep slik at denne pasientgruppen sikres adekvat traumebehandling /-omsorg”

Høyre

Høyre skriver at de vil:

 • “heve strafferammen for seksuelle overgrep og all befatning med og fremstilling av overgrepsmateriale”
 • at norsk politi skal være verdensledende i arbeidet med å forhindre, avdekke og etterforske overgrep mot barn”
 • “innføre en plikt for norske tjenesteleverandører til å varsle politiet dersom de oppdager at tjenestene deres brukes til å spre eller oppbevare overgrepsmateriale “
 •  “styrke arbeidet mot vold i nære relasjoner gjennom bedre samarbeid mellom politiet, helsevesenet og barnevernet”
 •  “etablere en egen lov for barnehusene som tydeliggjør barnehusenes mandat”
 • “sikre krisesentertilbud i hele landet med høy kompetanse på å gi beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn som blir utsatt for vold i nære relasjoner”
 • “sikre at politiet i hele Norge har spesialkompetanse når det gjelder vold mot barn og vold i nære relasjoner “
 • “bidra til at ansatte på skoler og i barnehager får mer kunnskap om vold og overgrep i nære relasjoner, og prøve ut piloter med ‘barnas verneombud'”
 • “øke kompetansen om overgrep blant alle yrkesgrupper som møter barn gjennom sin profesjon”

Høyre skriver også:

“Høyre mener at kommunene og politiet er særlig viktige i arbeidet med å forebygge og avdekke vold og overgrep i hjemmene. Derfor bør alle kommuner ha en strategi mot vold i nære relasjoner, og det lokale politiet må prioritere dette særskilt.”

I Høyres program finner vi ikke noe om traumer eller traumebehandling i forbindelse med overgrep.

 

Fremskrittspartiet

FrP har et eget avsnitt med tittelen “Overgrep mot barn”. Der skriver de blant annet følgende:

Arbeidet mot trafficking, menneskehandel og seksuelle overgrep mot barn må styrkes. Dette er ofte grenseoverskridende kriminalitet der internasjonalt samarbeid vil gjøre kriminalitetsbekjempelse lettere. Vi ønsker derfor å styrke slike samarbeidsprosjekter. 

 • Foreldre som er dømt for seksuelle overgrep mot egne barn, skal umiddelbart fratas omsorgs- og samværsretten. 
 • Påtalemyndigheten må settes i stand til raskt å kunne følge opp de sakene som er ferdig etterforsket av politiet. 
 • Vi mener at det offentlige bør gis anledning til å leie inn privatpraktiserende advokater til å føre straffesaker for å få avviklet den store saksmengden. (…)”

Fremskrittspartiet skriver at de vil øke foreldelsesfristen for fysisk og psykisk vold mot barn til 15 år etter at barnet fyller 18 år, og at de ikke aksepterer aksepterer at straffesaker med kjent gjerningsperson henlegges på grunn av kapasitetsproblemer.

De skriver også at “[n]orsk politi bør samarbeide tett med politiet i land som norske pedofile reiser til for å utnytte barn. Folk som er dømt for overgrep bør kunne dømmes til å miste retten til pass, og politiet bør advare myndigheter i andre land mot personer som kan utgjøre en trussel mot deres barn slik at de kan stanse dem fra innreise.”

Frp vil:

 • “pålegge nettleverandørene å lagre kommunikasjonsparametere, slik som tildelte IP-adresser, i minimum 6 måneder 
 • gi mulighet til kjemisk kastrering på personer som blir dømt for seksuelle overgrep 
 • etablere offentlig register på personer som har begått overgrep mot barn
 • åpne for å varsle lokalsamfunn om personer som gjentatte ganger har blitt dømt for alvorlige seksuelle overgrep mot barn 
 • fjerne foreldelsesfristen for fysisk og psykisk vold mot barn 
 • samarbeide internasjonalt om å stanse pedofile fra å kunne reise til andre land og misbruke barn 
 • at alle som blir dømt for alvorlig overgrep mot barn automatisk skal bli idømt en forvaringsdom”

I kapittelet “Pårørende og offeromsorg skriver FrP at de vil “sikre et særskilt etterverntilbud for barn som har vært utsatt for overgrep”, og at de vil gjennomgå barns rettssikkerhet etter overgrep.

FrP vil også “forebygge og bekjempe overgrep mot barn ved bruk av digitale medier”.

FrP skriver i tillegg følgende:

 “Det er viktig at offentlige instanser som er i kontakt med barn,  i større grad settes i stand til å avdekke når barn blir utsatt for vold, overgrep og annen form for omsorgssvikt. Vi vil derfor styrke kompetansen og samarbeidet mellom skole, barnehage, helsestasjoner, frivillige organisasjoner, barnevern, familievernet og politiet.

I FrP sitt program finner vi ikke noe om traumer eller traumebehandling i forbindelse med overgrep.