“Pasient-Lege”-filmer skal forbedre legers kompetanse på seksualitet

Stine Kühle-Hansen er prosjektleder for “Pasient-Lege”-prosjektet.

Helsedirektoratet har gitt midler til “Pasient-Lege-prosjektet”, som skal produsere 12 undervisningsfilmer for leger.  Filmene skal vise konsultasjoner med dialog om seksualitet der legene har oppdatert kompetanse og pasientene blir fornøyde.

12 brukerrepresentanter fra en rekke pasient- og interesseorganisasjoner og 12 dyktige leger og medisinstudenter er involvert i prosjektet.

LMSO er en av organisasjonene som bidrar i prosjektet.

Lederen for prosjektet er Stine Kühle-Hansen.

Hun er utdannet innen pedagogikk og sexologi ved UiO og UiA. Hun har fullført tre PhD-kurs innen profesjonsteori og fagdidaktikk ved OsloMet.

— “Pasient-Lege”-filmene skal ha faglig verdi for både leger og pasienter og bidra til kunnskap om og ferdigheter i å snakke med pasienter om deres behov, forteller Kühle-Hansen.

Dette er målsettingene til “Pasient-Lege”-prosjektet:

  • Bidra til å oppfylle Helsedirektoratets strategiplan for seksuell helse med å styrke legers kompetanse i kommunikasjon med pasienter om seksualitet
  • Utvikle konsultasjoner i tråd med Kunnskapsbasert praksis (KBP)
  • Med forankring i læringsutbytter (LUB), styrke kunnskap og ferdigheter om temaet i medisinutdanningen i samarbeid med fagmiljøer ved Medisinsk fakultet, UiO.
  • Bidra til metoder som kan støtte voksne med alvorlige sykdommer og deres seksuelle helsekompetanse
  • Bidra med første serie “Pasient-Lege”-filmer i en langsiktig plan om å øke handlingskompetanse til målgruppen (legene)
  • Bidra til en nasjonal satsning – “mer sexologisk kompetanse i konsultasjonene” i samarbeid med brukerrepresentanter
  • Dele “Pasient-Lege”-filmer og seksuell helsekompetanse med spesialist-helsetjenesten, blant annet deres Lærings- og mestringssentre

Bredt representert med tverrfaglig gruppe

— Vi er representert med ulike kjønn, aldre og kompetanse. Tverrfaglighet, brukermedvirkning og eierskap til felles mål er suksessfaktorer for dette prosjektet.

Stine er prosjektleder og har hovedansvaret for sexologisk fagdidaktikk i PL-filmene og hovedkontakten mot pasientforeningene, brukerrepresentantene og filmselskapet Aluwini.

Hun har blant annet eksamen i tre relevante PhD-kurs, henholdsvis: «Intervensjoner i helsevitenskap», «Yrkesdidaktisk forskning» og «Yrkespedagogisk forskning».

Kühle-Hansen forteller at ressursgruppen bak prosjektet består av tolv dedikerte fagpersoner fra både primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og utdanningsinstitusjoner.

— Gruppen er tverrfaglig. De fleste legene er tilknyttet Universitet i Oslo og medisinutdanningen. Alle har kompetanse innen seksuell helse og sexologi. I tillegg har vi med Norsk forening for allmennmedisin og medisinstudentene, sier hun.

Overordnet perspektiv på ikke-diskriminerende språk sikres av FRI og LMSO.

— På denne måten har vi dekket en leges utvikling fra student, nyutdannet, på sykehus og i egen praksis. Dette kan sikre kvalitet på PL-filmene og at legene utenfor prosjektet blir endringsvillige, forteller Kühle-Hansen.

Ivaretar pasientperspektiver med brukerrepresentanter

Kent A. Johanson bidrar som brukerrepresentant på vegne av LMSO.

Ledelsen i de 12 organisasjonene har gitt prosjektet tolv dedikerte personer. LMSO bidrar via vår erfaringsformidler Kent A. Johansson, som er foredragsholder i LMSO sin Ressursbank.

— Brukerrepresentantene fra pasientforeninger kjenner typiske “case” som de vil ha svar på fra legen, og hvordan sykdommen skaper utfordringer for eget seksualliv både individuelt og relasjonelt. Brukerrepresentantene har også eksempler på løsninger og mestring som de vil dele, sier Kühle-Hansen.

Tverrfaglighet, brukermedvirkning og eierskap til felles mål er suksessfaktorer for dette prosjektet.

— I tillegg har de også egne høringsgrupper i sine respektive organisasjoner. Vi deler utkast til både manus og filmer med dem. Slik ivaretar vi pasientperspektiver.

— Deres innspill vil danne grunnlaget for å utvikle «samtalen» og «metarefleksjonene» i konsultasjonen. Sistnevnte er et etter-intervju, som styrker undervisningsfilmer, forteller hun.

Hensikten er å løfte frem diskurser som legen har manøvrert seg igjennom og tydeliggjøre språklige grep som åpner samtalen og bringer frem innsikt og løsninger.

— Vi synliggjør språklig anvendelse av den bio-psyko-sosiale-modellen, seksuelle skript, PLISSIT-modellen og en ikke-heteronormativ holdning.

Filmene vil bli produsert av Jonar Fonn Aluwini fra Aluwini Film. Prosjektet har oppstart august 2020.

Kühle-Hansen er også en av de dyktige foredragsholderne i LMSO sin Ressursbank.