Status for LMSO: Redusert driftstilskudd, justert budsjett og digitalisering på flere områder

Samfunnet har stått i en uoversiktlig, underlig situasjon og konsekvensene av det hele begynner å bli synlig. Mennesker har mistet jobben, andre har blitt permittert, noen har mistet tilbud innenfor psykisk helse eller somatisk helse — og det kan virke som at ingen grupper i samfunnet er uberørt. LMSO er også berørt av situasjonen.

Det har vært, og er, usikre tider. Dette gjelder også frivillige organisasjoner og Landsforeningen mot seksuelle overgrep. Organisasjonen har blitt drevet på driftstilskudd fra Helsedirektoratet, medlemsinntekter og gaver.

Kraftig redusert driftstilskudd

Uklart fotografi av en menneskemengde i en travel gate. Bildet er tatt skrått ovenfra, i fugleperspektiv, og vi ser mest ryggene til en mengde voksne mennesker. Fotoet er i lyse gråtoner.Vår største inntektskilde er — og vil nok i uoverskuelig fremtid være — tilskuddet fra Helsedirektoratet.

Som forventet, men likevel dypt beklagelig, fikk mange frivillige organisasjoner et skudd for baugen økonomisk når tilskuddene og bevilgningene skulle gis i år. LMSO var intet unntak.

De siste årene har LMSO mottatt 1-1,2 millioner i tilskudd per år, og søkte i år om 1,4 millioner til 2020.

Dette gjorde vi med mål om å kunne utvide stab og administrasjon, slik at man kunne håndtere flere regioner og flere frivillige, og den økte aktiviteten i organisasjonen.

I år ble vi innvilget 800 000 — et beløp som setter oss flere år tilbake i tid økonomisk. Spesielt rammet det uheldig med tanke på organisasjonens omlegging av medlemsregister i 2018/19, hvor vi startet antall medlemskap på 0 — og dermed også mindre medlemsinntekter.

Styret og administrasjonen har jobbet intenst gjennom de siste månedene for å orientere seg seg i situasjonen vi forventet skulle komme — og som, korrekt nok, ble et faktum.

Justert budsjett

Onsdag 22. april 2020 holdt styret et ekstraordinært styremøte hvor daglig leder presenterte budsjettet med nedskjæringene som måtte komme i kjølvannet av så stor endring i inntekt. Det var kuttet hardt i hele budsjettet.

Styret tok presentasjonen til etterretning, med noen få justeringer. Styret valgte etter vurdering av diverse forslag å beholde de ansatte i sine stillinger for å sikre organisasjonens drift.

Solidarisk, og som et ledd i å sikre eksisterende stillinger i organisasjonen, og dermed opprettholde utvikling og aktivitet i organisasjonen, fjernet styret hele sitt (symbolske) honorar for 2020.

Digital satsning

I tillegg ble det bestemt at LMSO i år skal avholde digitalt landsmøte. Demokratisk og ryddig prosess skal sikres, og det skal være tydelige rammer for gjennomføring av avstemminger.

Dette har vist seg å fungere godt for mange organisasjoner og instanser i månedene som har gått. Det vil komme utfyllende informasjon om dette på et senere tidspunkt.

Det er kanskje ikke et ideelt utgangspunkt, mange gleder seg hele året til Landsmøtet. Det var derfor en vanskelig avgjørelse, men like fullt en helt nødvendig en. Vi håper på et bedre utgangspunkt i 2021!

Ved å gå for den løsningen kunne LMSO også flytte midler fra Landsmøtet til poster som synliggjøring, rekruttering og digitale løsninger for formidling av foredrag og informasjonsvideoer. Dette gjør organisasjonen styrket i muligheten for å beholde tilskudd til videre drift for 2021.

Dette sikrer også at vi fortsatt har en liten sum til honorar ved store formidlingsoppdrag for erfaringsformidlere, og til regionsansvarlige.

Styret tenker på denne måten både på å styre organisasjonen gjennom krisen her og nå, men også på organisasjonen i langsiktig perspektiv.

Ressursbanken viktig fremover

Med disse justeringene har vi også greid å satse noe mer på Ressursbanken enn ved gjennomføring av ordinært landsmøte. Ressursbanken blir nå en veldig viktig brikke i LMSO sin videre aktivitet.

Vi håper også at ved å etter hvert spille inn foredrag, ha webinarer, informasjonsvideoer og muligens podcast kan bidra til en liten inntekt for Ressursbanken ved at man betaler per visning/bestilling.

Dette vil igjen gi større spillerom til de oppdragene som helt nødvendig må gjennomføres ved fysisk oppmøte og/eller reise.

Regioner

Regionene i LMSO vil få mindre penger fra sentralleddet enn de har gjort de siste årene.

Vi håper dette, mer enn noe annet, kan føre til at den lokale dugnadsånden våkner og at det kan bli samlet inn midler som går direkte til regionen. Dette har vi sett gode eksempler på før og vi håper dette kan styrke den lokale forankringen for organisasjonen. Vi vil bistå med veiledning til regionene slik at de kan søke aktuelle regionale tilskudd der det er mulig.

Foto i gråblå toner av byggeklosser i tre på en hvit, nøytral bakgrunn. Det er omtrent fire i bredden og tre i høyden, plassert hulter til bulter. Øverst i bildet er det en menneskehånd i gråblå toner som holder en byggekloss. Byggeklossen hånden holder er i en sterk okergul farge.Dersom de nasjonale retningslinjene tillater det, vil organisasjonen etterstrebe å arrangere en samling for nøkkelpersoner (regionssamling) i organisasjonen.

Vi vil også forsøke å avholde en medlemsstyrt samling under de samme forutsetningene.

Redusert reisevirksomhet og flere digitale møter

Den økonomiske situasjonen, og de nasjonale retningslinjene som følge av korona, vil prege alle som engasjerer seg og/eller er aktive i LMSO. Samfunnet åpner nå opp for små møter og samlinger, men vi tar fremdeles forbeholdsregler om at dette raskt kan endre seg, og er forberedt på å tilby alternative digitale løsninger

Vi vil alle måtte ta grep om sparekniven ved å tenke nøye gjennom om man må reise for å delta i møter, ha fysiske arrangement eller delta i konferanser.

Hver region må nøye vurdere kostnad mot nytte, kanskje enda mer enn tidligere.

Administrasjonen må tenke nytt og digitalisert om rekruttering, regionsarbeid og veiledning.

Styret må ha de fleste av sine møter via videokonferanser, og kutter i tillegg sin årlige samling for kompetanseheving og organisasjonsrettet arbeid.

Det meste må nå gjøres via våre digitale samhandlingsplattformer.

Opp og fremad

Foto av to prestekrager i forskjellig høyde som strekker seg oppover. Prestekragene er i farge, bakgrunnen er grå og uskarp.Heldigvis har vi også flere spennende prosjekt som har søkt egne midler – og vi håper at disse får økonomiske midler til gjennomføring.

Eksterne prosjekter er viktig! Det gir organisasjonen synlighet som samfunnsaktør og formidler, det gir oss aktivitet, og det gir oss rekruttering på alle plan.

Vi heier også på alle som har søkt tilskudd gjennom LMSO i 2020!

Om vi klarer dette? Ja, det har vi ubetinget tro på. Denne skuta har seilt i hardt vær før, og har stormvant mannskap ombord.

Elin Skjeltorp
Daglig leder
LMSO

Erla Gunnarsdottir
Styreleder
LMSO