Årskavalkade – og veien videre

Det nærmer seg slutten av året, og det betyr at det er på tide med et tilbakeblikk på året som var. For hva har egentlig LMSO fått til i 2022? Og hva er status per i dag og for veien videre?

2022 begynte med et pang med nyansettelsen av Line K. Rødseth som generalsekretær i 100% stilling i januar! Ta en titt på noe av det Rødseth fikk til på vårparten 2022:

Ingvild Hestad Torkelsen, daglig leder i Nok.Norge, sammen med LMSO sin generalsekretær Line K. Rødseth.

24. februar deltok Rødseth på Nok.Norge sitt seminar om visjonen #nullovergrep. Dagen var fulll av gode og interessante panelsamtaler!

3. mars var Rødseth på et “bli kjent”-møte med de flotte folka i Nok.Norge. Møtet handlet også om hvordan vi sammen kan jobbe for å sette seksuelle overgrep på agendaen. Vi ønsker å utfylle hverandre, og LMSO stiller seg bak #nullvisjonen til Nok. Norge.

7. mars møtte vår generalsekretær den assisterende generalsekretæren i Frivillighet Norge, Ida Holmin, for en generell prat om organisasjonslivet i Norge. 

Etter møtet med Holmin 7. mars bar det rett på seminar om den nylanserte rapporten “Seksuelle krenkelser og hjelpesøking blant utsatte med innvandrerbakgrunn”.

Det er NOVA, OsloMet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress som utarbeidet rapporten på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Det var en veldig spennende rapportlansering. Ett av temaene var hvordan æreskultur, og betydningen av kvinners seksuelle ærbarhet for familiens og slektens sosiale omdømme, kan bidra til at kvinner med innvandrerbakgrunn sjeldnere oppsøker hjelp ved seksuelle krenkelser enn andre. 

 • 22. mars hadde Rødseth et hyggelig dialogmøte med Bjørg Michalak, styreleder i PTSD Norge, om hvordan LMSO og PTSD Norge kan samarbeide om å formidle brukerstemmer og sette traumer på agendaen.
 • 3. mai deltok Rødseth på Nasjonalt senter for erfaringskompetanse sitt Toppmøte 2022.

13. mai deltok Rødseth også på innspillsmøte i regi av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol – i forbindelse med ny opptrappingsplan for psykisk helse, og leverte også skriftlig høringsinnspill.

 • 1. juni deltok Rødseth på lansering av rapporten “Psykisk oppvekst – en unik kunnskapssamling om barn og unges psykiske helse” av Rådet for psykisk helse. På lanseringen ble rapporten overrakt til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.
 • 1. juni deltok Rødseth også på første møte i brukerrådet hos RVTS Øst, forbindelse med at RVTS Øst skal utvikle et nytt opplegg om undervisning om seksuelle overgrep.
 • I tillegg har Rødseth i 2022 deltatt på blant annet møter om pakkeforløp i rus og psykisk helse (Helsedirektoratet) og representert LMSO i BrukerROP (også Helsedirektoratet).

LMSO i media i 2022

Prosjektgruppa til PåVakt samlet utenfor Stine Sofies Stiftelse.

“PåVakt” og en høst med hvilepuls

Rødseth startet også før sommeren opp samarbeid med Rådet for psykisk helse i prosjektet “PåVakt – fra berøringsangst til handling”, der målet er å redusere selvmord blant mennesker som har vært utsatt for vold og overgrep. Å være utsatt for overgrep ganger risikoen for selvmord med tre. Rødseth deltok på vårparten 2022 på månedlige møter om prosjektet, og var blant annet med prosjektgruppa på besøk til Stine Sofies Stiftelse – som også er samarbeidspartner i prosjektet – sammen med representanter fra Rådet for psykisk helse.

Etter en aktiv vår, ble det høsten 2022 hvilepuls i LMSO grunnet generalsekretær sitt fravær fra stillingen fra og med september.

LMSO sitt bidrag i PåVakt-prosjektet og mye annen aktivitet i LMSO er derfor midlertidig satt på pause høsten 2022.

Fride Eide

LMSO Midt-Norge

Fokuset til regionsansvarlig Fride Eide i 2022 har vært nettverksbygging med relevante lokale aktører, samarbeid med andre organisasjoner, samarbeid med erfaringsformidlere i regionen og å arrangere fagkvelder i regionen samt annet aktivitet arbeidsgruppen på fire frivillige. Eide har også deltatt på alle månedlige digitale kontaktpunkter for regionsansvarlige.

 • Eide har representert LMSO i Samarbeidsforum for psykisk helse, og deltatt på månedlige møter
 • LMSO Midt-Norge m/frivillige har stått på stand under arrangementet “Vi trenger hverandre – alle kan bidra!”, arrangert av Samarbeidsforum for psykisk helse i Trondheim, i forbindelse med markering av Verdensdagen for psykisk helse.
 • I regi av regionsansvarlig Fride Eide – med uvurderlig hjelp av flere flotte LMSO-frivillige arrangerte LMSO Midt-Norge gratis fagkveld i Trondheim: “Tilbake til nåtid”, om traumer og traumebehandling, med blant annet erfaringsformidler Sissel Fløttum fra LMSO sin Ressursbank og representanter fra Regional Enhet for Traumebehandling, St. Olavs Hospital.
LMSO-erfaringsformidler Sissel Fløttum på fagkvelden “Tilbake til nåtid”.  Foto: Sandra V. Holst
 • LMSO Midt-Norge, ved regionsansvarlig Fride Eide, har i november bidratt som ambassadør i RVTS Midt sin kampanje om selvmordsforebygging.
 • Eide var med på å planlegge og utføre/arrangere LMSO Midt-Norge og LMSO Ressursbank sin gratis fagkveld på Litteraturhuset i Trondheim 14. juni, med visning av kortfilmen “Akt” og påfølgende ettersnakk om seksuelle overgrep mot menn og dissosiasjon den 14.6. Her var Eide ordstyrer.
 • Eide har også representert LMSO i totalt 11 digitale ettersnakk-runder etter digital visning av forestillingen “Mann. Jeg?” av Para Samfunn i løpet av våren 2022. Forestillingen handler om vold og seksuelle overgrep mot gutter og menn i nære relasjoner. Målgruppen er alle studenter innen helse-, sosial- og barnefaglige profesjonsutdannelser og arbeidere i førstelinjen, herunder NAV-ansatte, sykepleiere, barnevernsansatte, barnehageansatte, lærere og så videre. Forestillingen ble vist på forskjellige utdanningsinstitusjoner i både 2021 og 2022. Generalsekretær Rødseth veiledet og debriefet Eide i forbindelse med disse ettersnakkene.
Kurs- og konferansedeltakelse
 • Frivillighet Norge sitt digitale kurs “Digitalt grunnkurs i ledelse av frivillige” 10. mars.
 • RVTS Midt sin konferanse om selvmordsforebygging 27. og 28. oktober.
 • Planlagt deltakelse på Nok.Trøndelag sin konferanse “Forebygging av seksuelle overgrep mot barn, Scandic Stiklestad, 30. november.
 • Planlagt deltakelse på RVTS sin heldagskonferanse “RVTS-konferansen – Trygge fagfolk gjennom 15 år“ den 5. desember, med temaer som opp barns skadelige seksuelle adferd, traumebehandling og traumebevisst omsorg.
Glenn Ruben Løland

Region Sør-Vest

Fokus for regionsansvarlig Glenn Ruben Løland i 2022 har vært formidling av brukerstemmer ved blant annet dialog og samarbeid med lokale aktører, dialog og lokal påvirkning kommunalt, foredragsaktivitet og ettersnakk etter visning av “Mann. Jeg?”, deltakelse i panel på fagkveld. 

Løland har også tilegnet seg kompetanse om overgrepstematikk ved deltakelse på divese konferanser, fadgdager og møter, og dermed dannet et godt grunnlag for videre arbeid med LMSO-fagkvelder og -arrangementer i regionen  i 2023.

Løland har også en arbeidsgruppe på totalt 10 frivillige i regionen (Rogaland og Sør kombinert) som er interessert i å få til ytterligere aktivitet og arrangementer i 2023. 

Aktivitet i 2022
 • Løland har den 19., 20. og 21 januar og 2. februar deltatt på digitalt ettersnakk etter visning av forestillingen “Mann. Jeg?” (omtalt tidligere i årsmeldingen) for studenter ved forskjellige utdanningsinstitusjoner i regionen. Den 4.11 deltok han fysisk på ettersnakk etter visning av forestillingen ved UiA.
 • 14. juni deltok Løland i panelet på LMSO-fagkvelden “Fagkveld om seksuelle overgrep mot menn og dissosiasjon” i Trondheim.
 • Løland holdt foredrag på RVTS Sør sin fagdag om overgrep for Vennesla Kommune 21. oktober, for 800 ansatte.
 • Ved LMSO-ildsjel og frivillig Gro Harestad har LMSO i 2022 vært representert i en samarbeidsgruppe i regi av Statsforvalteren i Rogaland.

Kurs, konferanser og dialogmøter

 • 1. februar: Møte med konstituert oppvekstdirektør i Vennesla kommune  i forbindelse med utarbeidelse av kommunens handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner. Løland sitter også i ressursgruppen i forbindelse med utarbeidelse av handlingsplanen.
 • Fagdag Stine Sofies Stiftelse  den 19. mai
 • 23. mars: Møte med koordinator for Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak, Vennesla, samarbeidsmøte for å høre hvordan Vennesla kommune sin handlingsplan mot vold og overgrep er blitt opparbeidet.
 • 7.9: Møte med Nok.Agder. Samarbeidsmøte og nettverkssamling.
 • 27.9 og 12.10: Samtale og forberedelser med RVTS Sør i forbindelse med fagdag 21.okt, der Løland holdt foredrag i Vennesla for alle ansatte (800 stk) som jobber med og for barn og unge.

LMSO Ressursbank

LMSO sin Ressursbank, da særlig gruppa som har deltatt i referansegruppa til kortfilmen “Akt”, har blant annet jobbet jevn og trutt gjennom året med utvikling av undervisnings- og foredragsopplegg knyttet til filmen.

Som resultat arrangerte LMSO Midt-Norge i samarbeid med Akt-gruppa gratis fagkveld om seksuelle overgrep mot menn og dissosiasjon på Litteraturhuset i Trondheim den 14. juni.

Det ble visning av “Akt”-filmen og ettersnakk med et panel bestående av John-Tore Eid og Kent A. Johansson fra LMSO sin Ressursbank, Glenn Ruben Løland (regionsansvarlig LMSO Sør-Vest) og Fride Eide (regionsansvarlig LMSO Midt-Norge) som ordstyrer.

Engasjert panel på fagkveld. Foto: Sandra V. Holst

Takk for i år, status og veien videre

Aktiviteten beskrevet over har vært et utdrag av det LMSO har fått til i 2022. Enda flere detaljer og aktiviteter kommer i årsmeldingen, som blir ferdigstilt på nyåret.

Ta gjerne en titt på aktiviteten vår på Facebook og Instagram gjennom 2022 også, blant annet med informasjonsvideoer om overgrep.

Som varslet i nyhetsbrevet vårt i september ble det hvilepuls LMSO i høst fordi vår generalsekretær i høst er fraværende fra sin stilling. Dette er fremdeles status per i dag.

Selv om det internt tidvis har vært ganske hektisk med kun en informasjonsrådgiver i sin deltidsstilling på jobb, har det derfor høsten 2022 utad vært mindre synlig aktivitet utad i form av blant annet fagkvelder, møter, mediesynlighet og lignende enn opprinnelig planlagt. Unntaket er LMSOs aktivitet på sosiale medier, som i stor grad har gått som planlagt, dog med noe redusert kapasitet høsten 2022 grunnet prioritering av driftsrelaterte oppgaver.

Informasjonsrådgiver Andrea Bruer takker for fire lærerike år i LMSO!

En relevant statusoppdatering til de som følger LMSO sitt arbeid, er at informasjonsrådgiver Andrea Bruer fratrer sin stilling i LMSO den 30.11 for å starte som organisasjonskonsulent i Norges Handikapforbund Oslo.

Bruer vil i en overgangsfase likevel være tilgjengelig for LMSO som frilans organisasjonskonsulent for avgrensede oppdrag ved behov (bl.a. bistand til søknader om driftstilskudd), hovedsakelig frem til en ny ansatt er på plass – men vil altså fra og med 1.12.2022 ikke lenger være tilgjengelig for henvendelser om LMSO, hverken på [email protected] eller via andre kommunikasjonskanaler.

Bruer takker for fire svært lærerike år som ansatt i LMSO – og spesielt for de givende bekjentskapene med så mange flotte og engasjerte ildsjeler!

Merk at henvendelser til organisasjonen i desember 2022 sannsynligvis må belage seg på å få svar først på nyåret.

Veien videre: LMSO håper på et 2023 fylt med fagkvelder og fagdager i flere regioner, fortsatt deltakelse i mange rådslag og referansegrupper der vi kan formidle brukerstemmer for å påvirke behandlingstilbud, samarbeid med særlig minoritetsorganisasjoner om å sette overgrep på agendaen, fortsatt informasjonsarbeid på sosiale medier og nettside, langt mer synlighet i media, og ikke minst et større fokus på interessepolitisk arbeid og påvirkning, særlig med tanke på traumebehandlingstilbudet i landet.

Vi håper at du vil følge oss videre, og ønsker også hjertelig velkommen medlemskap for bare 100 kr per kalenderår, eller enkeltdonasjoner med valgfritt beløp. 

LMSO takker alle de som støtter og følger oss for et fint år – for til tross at vi ikke fikk utført alt vi hadde planlagt på grunn av begrensede ressurser og kapasitet, har vi blant annet takket være våre fantastiske frivillige likevel fått til mye som har gjort en positiv forskjell i det vi jobber for:

Å være talerør for utsatte og på flere ulike måter informere om overgrep og traumer til alt fra politikere, kommuneansatte, fagpersoner, forskere og helsevesenet til samfunnet forøvrig – både for å gjøre overgrep mindre tabu, slik at det kan avdekkes og stoppes raskere, og for å bedre behandlingstilbudet til utsatte!

Riktig god jul og godt nyttår når den tid kommer!