REFT mister finansiering: Uholdbar situasjon for traumepasienter i landet

LMSO har vært samarbeidspartner med Regional enhet for traumebehandling (REFT) ved St. Olavs hospital siden oppstarten i 2014.  St. Olav har i samarbeid med Helse Midt-Norge, Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal, med REFT fått til noe helt unikt innen behandling til traumeutsatte og pasienter med kompleks PTSD. Nå mister de sin særfinansiering. LMSO mener at det er uholdbart for den fremtidige driften.

Foto av et bygg malt i lys gul. Det er sprosser på vinduene, og ellers gammeldags stil. Det er blå himmel og sol og litt snø på omgivelsene.
Traumepoliklinikken til REFT ligger ved Nidaros DPS i Trondheim. Foto: reft.no

Diagnosen kompleks PTSD er nå på vei inn i diagnosemanualen ICD-11, og med det kommer også kravet om hjelp til denne pasientgruppen.

Dette har allerede St. Olav i tilbudet ved REFT, og de drifter i så måte et visjonært tilbud med høy kompetanse.

Tilbudet har hatt høy pasienttilfredshet, behandlingskvaliteten har vært god, og brukermedvirkning er en selvfølge. Dette er et tilbud vi som interesseorganisasjon er stolt samarbeidspartner til.

Dagens situasjon er prekær:

Den 26.09.2019 ble LMSO orientert om innholdet i oppdraget fra Helse Midt-Norge, gitt i et tildelingsbrev datert 26.08.2019.

Helse Midt-Norge ønsker, og ba om, videre drift av tilbudet i prosjektets varighet (3 år). Avgjørelsen er basert på konklusjonen fra regionalt fagsjefsmøtet gjennomført i juni, der evalueringsrapporten for prosjektet lå til grunn.

Men videre lesning av oppdraget i tildelingsbrevet fra Helse Midt-Norge er i beste fall uklart. REFT har vært særfinansiert med øremerkede midler fra Helse Midt-Norge, Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal.

Nå trekkes særfinansieringen ut og føres tilbake til helseforetakene som umerkede midler. I praksis betyr dette at Helse Midt-Norge trekker ut ca. ni millioner kroner allerede i januar 2020 — med påfølgende sum hvert år til 2023. Til slutt vil driftsgrunnlaget stå i 0. Helse Midt-Norge forventer samtidig at tilbudet skal fortsette under ordinær drift.

LMSO vil ha svar på: Med hvilke penger? Og: Skal St. Olavs Hospital bære det økonomiske ansvaret alene?

Foto av mann i skjorte med røde og sorte ruter som står foran et fotografi av et tre der lys kommer gjennom løvbladene. Mannen har skjeggvekst og mørkt hår, og ser inn i kameraet.
Eskil Weisser, seksjonsleder ved REFT, frykter at de nå må nedskalere og avvikle flere av sine tilbud.

LMSO ser med stor bekymring på at særfinansieringen fjernes uten en tydelig kommunisert plan for økonomisk ansvar videre.

Dette er av landsdekkende betydning fordi det kun finnes to slike helhetlige tilbud i landet: Modum Bad og REFT. Begge steder har lange ventelister. Modum har mulighet, men sjelden kapasitet til å prioritere andre enn de i egen region, som de i henhold til avtalen med Helse Sør-Øst er forpliktet til å prioritere.

REFT består av flere instanser samlet under ett tak: poliklinikk, døgnbehandling og forskning, som sammen utgjør et unikt fagmiljø.

Her utvikles oppdatert kunnskap om traumer og behandlingsmuligheter. Det er en av de mange årsakene til at det er så viktig at tilbudet videreføres i sin helhet.

Dette sammensatte og samlede fagmiljøet har bidratt til at brukerne reelt har kunnet medvirke i behandlingen.

Det har også bidratt til at LMSO som interesseorganisasjon har hatt en direkte påvirkningsmulighet og samarbeidsrolle, også med tanke på å formidle brukerstemmer.

Teksten fortsetter under faktaboksen.

LMSO stiller seg bak og deler bekymringen til Eskil Weisser, seksjonsleder ved REFT:

“Som leder for Regional enhet for traumebehandling siden 2015 har jeg sett effekten av å integrere poliklinikk, døgntilbud og forskning under én og samme enhet.

Enheten har jobbet hardt for å utvikle og videreutvikle et behandlingstilbud med pasienten og godt fag i fokus. Dette har resultert i et bredt behandlingstilbud med uvanlig god dokumentasjon på resultater og brukertilfredshet, og en usedvanlig evne til å tenke innovasjon og omstille seg ut fra hva pasientene ønsker og hva resultatene tilsier.

Nå ser det dessverre ut til at vår neste omstilling vil være å nedskalere og avvikle flere av våre tilbud — allerede fra januar av må vi redusere vår poliklinikk, ikke lenger tilby veilednings- og kursvirksomhet, samt avvikle all forskning.

Med hva vi vet av videre finansiering per i dag vil årene 2021 og 2022 bli preget av ytterligere nedskaleringer og avviklinger.

Paradoksalt nok sprang prosjektet ut av mangel på pasienttilfredshet, behandlingskvalitet og brukermedvirkning, så når en nå velger å nedprioritere et tilbud som i stor grad har bidratt til å løse opp i denne problemstillingen, er jeg sterkt bekymret for hva dette vil ha å si for behandlingstilbudet for denne pasientgruppen i årene som kommer.”

Hvis REFT legges ned, og traumepasienter spres for alle vinder, blir LMSO sin jobb som formidler av brukerstemmen bortimot umulig. Da forsvinner også reelt samarbeid og brukerdeltagelse i utvikling av tilbudet de skal ha.

St. Olavs Hospital har bekreftet overfor enheten at de fører sin andel på fire millioner kroner inn i REFT for perioden 2020, men kan ikke si noe om det økonomiske aspektet videre. LMSO har sendt en forespørsel til Helse Midt-Norge om redegjørelse rundt det økonomiske aspektet ved drift av REFT. Det er ikke mottatt svar etter purring per dags dato.

LMSO har også vansker med å forstå logikken bak den økonomiske beslutningen. Helse Midt-Norge får mye for pengene i REFT: Totalt koster driften av REFT, med alle instanser det innebærer, rundt 27 millioner kroner i året. En vanlig sengepost kan koste omtrent det samme.

LMSO har fått bekreftet at poliklinikken vil være mulig å drifte ut 2020, men dessverre ikke i sin helhet. Døgnenheten som i utgangspunktet skal prioriteres vil ikke ha mer enn to år før dette tilbudet må reduseres om økonomien blir slik den er skissert.

Det er også trygt å anta at døgnenheten vil oppleve større belastning som en følge av redusert drift ved poliklinikken, og dermed vil den få en enda lenger venteliste. Det tredje året vil det etter all sannsynlighet ikke være grunnlag igjen for drift, slik økonomien er skissert per dags dato.

De første konsekvensene er allerede en realitet for enkelte grupper av pasientene: Det er inntaksstopp i poliklinikken inntil videre. Pasienter i Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag står fra og med nå uten mulighet til å henvises til traumepoliklinikken. REFT vil også måtte kutte sitt veiledningsansvar.

Lokalt, regionalt og nasjonalt vil konsekvensene være et dårligere behandlingstilbud til pasientgruppen. Man vil også miste et potent fagmiljø som har opparbeidet seg unik kompetanse på feltet. Muligheten til tilstrekkelig behandling vil i realiteten være borte, all den tid det siste spesialiserte tilbudet (Modum Bad) til traumeutsatte har så enormt lang ventetid.

LMSO mener at dette soleklart er dårlig samfunnsøkonomi.

LMSO står sammen med REFT sine brukere og ansatte i denne utfordrende og uoversiktlige situasjonen. Vi oppfordrer fagfolk, overgrepsutsatte, engasjerte frivillige og andre instanser som er i kontakt med traumeutsatte til å bidra i en felles innsats for å sikre dette tilbudet.

Catrine Næss er kontaktperson for brukergruppen og brukergruppens engasjement. Det vil si at pasienter, brukere og pårørende kan sende innspill og spørsmål til henne på [email protected]. Hun vil ta dette med videre inn i organisasjonens arbeid og til det byråkratiske arbeidet administrasjonen nå står ovenfor.