Regional enhet for traumebehandling: Døgntilbud videreføres, poliklinisk tilbud videreføres noe redusert

Foto av et bygg malt i lys gul. Det er sprosser på vinduene, og ellers gammeldags stil. Det er blå himmel og sol og litt snø på omgivelsene.
Traumepoliklinikken til REFT ligger ved Nidaros DPS i Trondheim. Foto: reft.no

Siden 2014 har LMSO samarbeidet med Helse Midt-Norge om Regional enhet for traumebehandling (REFT). REFT er et av de få behandlingstilbudene i Norge som kombinerer forskning, døgntilbud og poliklinikk. Nå videreføres døgntilbudet, mens poliklinisk tilbud videreføres i noe redusert format.

LMSO har flere ganger tidligere skrevet om vårt samarbeid med Regional Enhet for Traumebehandling (REFT) ved St. Olavs Hospital,  om og om de konkrete gode resultatene behandling ved enheten kan føre til for enketindivider.

Siden høsten 2019 har det vært noe usikkerhet knyttet til den videre driften av REFT, noe LMSO også har skrevet om.

Vi har vært i kontinuerlig dialog med REFT for å holde oss oppdatert på status for driften av de forskjellige tilbudene ved REFT. I slutten av desember 2020 var vi i kontakt med Elin Ulleberg, som er ny klinikksjef ved Klinikk Psykisk Helsevern (Allmenn, rehabilitering og sikkerhet) på St. Olavs Hospital.

I en e-post har Ulleberg nå oppdatert LMSO på den videre driften av REFT.

Her er svaret fra Ulleberg:

Elin Ulleberg er klinikksjef ved Klinikk Psykisk Helsevern (Allmenn, rehabilitering og sikkerhet) på St. Olavs Hospital.

“For det første vil jeg takke for det gode samarbeidet St Olavs Hospital v/Nidaros DPS har hatt med LMSO i hele perioden vi har hatt ansvaret for Regionale enhet for traumebehandling.

Samvirke med brukerne har vært helt avgjørende for utviklingen av tilbudet, slik at vi får et tilbud som er tilpasset brukernes behov. Dette har blitt gjort både med systematisk samarbeid med LMSO, i tillegg til løpende tilbakemeldinger fra brukere i virksomheten.

Evalueringen gjennomført etter første prosjektperiode konkluderte med at REFT er et godt tilbud, som kan vise til god effekt og som fyller et behov for tjenester for pasienter med komplekse traumelidelser, som ikke nødvendigvis blir møtt i tilstrekkelig grad ute i den ordinære driften.

Etter at beslutningen om gradvis bortfall av særfinansiering fra Helse Midt-Norge, har man jobbet internt i St Olav Hospital for å sikre videre drift av tilbudet. Det har tatt tid å utarbeide en plan for drift, og vi har forståelse for at dette har skapt usikkerhet og bekymring hos brukerorganisasjonene.

Det er nå lagt en plan i budsjettarbeidet som sikrer full videreføring av døgntilbudet. Dette har vært viktig, fordi dette er den delen av tilbudet som i størst grad har blitt brukt av pasienter i hele helseregionen.

Det polikliniske tilbudet videreføres også men er noe nedjustert i dimensjonering. Det er jobbet godt med kompetanseheving knyttet til traumebehandling både internt i de ulike helseforetakene og i regi av både REFT og RVTS. De fleste pasienter med behov for traumebehandling vil få den ved sin lokale DPS. Det vil også i fremtiden være en spesialisert poliklinikk i regi av REFT som vil fortsette å jobbe med å gi behandling og jobbe for å videreutvikle tilbudet.”

Foto av kvinne som ser i kameraet og smiler bredt. Hun har blondt hår til lenger enn skuldrene, pannelugg og en hvit skjorte med sorte striper. I bakgrunnen ser vi en gul vegg og en døråpning ut til en gang.
Elin Skjeltorp, daglig leder i LMSO.

Elin Skjeltorp, daglig leder i LMSO, har følgende kommentar:

— LMSO vil fortsette med å arbeide for at tilbudet ved REFT opprettholdes.

— Det er ønskelig å få andre helseforetak til å se til samme modell som REFT, og ta denne i bruk selv, sier Skjeltorp.

— LMSO ønsker også tilbakemelding fra brukere ved REFT dersom de opplever sitt tilbud gjort dårligere.